CSR hos Verdel

MVO hos Verdel Miljövänlig kedja

År 2016 undertecknade 197 länder klimatavtalet som slöts i Paris. Målet med detta avtal är att begränsa jordens uppvärmning till under 2 grader Celsius. De nederländska myndigheterna har satt upp olika mål för att kunna efterleva Parisavtalet. Myndigheterna vill att koldioxidutsläppen ska ha minskat med 49 % år 2030, jämfört med 1990. År 2050 måste koldioxidutsläppen ha minskat med 95 %, i förhållande till 1990. Dessutom vill myndigheterna att minst 27 % av den energi som uppväcks år 2030 ska komma från hållbara källor. Eftersom Verdel har hållbarhet som ett viktigt mål anslöt vi oss år 2017 till The Floriculture Sustainability Initiative (FSI). Vår gemensamma ambition är att 90 % av alla blommor och växter ska köpas in på ett hållbart sätt redan 2025. I tillägg till detta har FSI som ambition att minska koldioxidutsläppen från odlingarna av prydnadsväxter, att minska klyftan mellan fattiga och rika och att göra kedjan transparent. För att avgöra vem som ska få betraktas som en hållbar odlare har FSI tagit fram en ”korg” med de certifikat som krävs för att man ska få betraktas som hållbar. Icke-riskländer måste ha ett certifikat från GAP och från miljöpelaren.

 

För riskländer (enligt Amfori-listan) krävs även ett certifikat från den sociala pelaren. Från och med 2023 måste även icke-riskländer ha ett certifikat från den sociala pelaren. Vi bidrar när det gäller miljövänliga arbetssätt, t.ex. genom att sälja en stor del av våra blommor Fairtrade, genom att exportera våra blommor och växter i lastbilar som släpper ut lite koldioxid (Euro 6-standarden), genom att fånga upp regnvatten, genom en god avfallshantering och genom att spara på elförbrukningen. Detta ansluter till åtta av de Sustainable Development Goals (SDGs) som tagits fram av Förenade nationerna för att främja en hållbar utveckling i världen.

 

Verdels hållbarhetsarbete överensstämmer med följande SDGs:

Verdel har ett Fairtrade-certifikat. Med detta certifikat främjar Verdel att producenterna av blommor och växter får ett ”ärligt” pris för sina produkter. Särskilt i utvecklingsländer som Kenya och Etiopien kan man göra skillnad om odlare och arbetare får ett ”ärligt” pris. På så sätt hjälper Verdel till att minska fattigdomen i världen. Som medlem i FSI har Verdel målet att redan år 2025 ha en handel och produktion som till 90 % är hållbar. Verdel försöker att garantera detta genom att framför allt köpa in sina blommor och växter hos certifierade odlare. Dessutom stimulerar Verdel icke-certifierade odlare att bli certifierade. Genom att öka andelen certifierade blommor och växter främjar vi en hållbar produktion. Detta innebär att mindre (eller inga) skadliga bekämpningsmedel används och att renare energi används för produktionen av dessa blommor och växter. Något som är till fördel för både jorden, djur och människor.

 

 

Verdel har investerat i grön energi och har bl.a. installerat solpaneler som kan uppväcka energi och vi fångar även upp regnvatten. Verdel främjar därmed användningen av ”grön” energi. Det är energi som kommer från naturliga källor som aldrig tar slut. Dessutom är de lastbilar som Verdel använder för transporterna sådana som släpper ut mindre koldioxid (Euro 6-standarden).