Disclaimer

Ingen garanti

Denna hemsida ställs till förfogande utan några förklaringar eller garantier, tydligt uttryckta eller underförstådda. Verdel Bloemenexport B.V. ger ingen garanti beträffande denna hemsida eller om befintlig information och material som använts på denna hemsida.

Utan att göra avbräck på allmängiltigheten i det föregående stycket garanterar Verdel Bloemenexport B.V. inte att:
- hemsidan är (ständigt) tillgänglig eller alls tillgänglig; eller
- Informationen på hemsidan är fullständig, sann, noggrann eller inte missvisande. Verdel är inte ansvarig för eventuella skrivfel eller eventuellt felaktiga priser och förbehåller sig alltid rätten att anpassa priserna.

Begränsad ansvarighet

Verdel Bloemenexport B.V. har ingen ansvarighet gentemot dig (om det nu är fråga om lagen orättmätig gärning eller lagen om kränkning eller på annat sätt) beträffande innehåll, användning eller annat sätt i samband med hemsidan:
- är egenskapen, att hemsidan får användas gratis, för liden förlust:  
- för varje form av direkt, special eller förlust som följd av; eller
- för varje form av företagsförlust, förlust om avkastningar, inkomst, vinster eller förväntade inkomster, förlust av kontrakt eller affärsrelationer, förlust av anseende eller goodwill, eller förlust på grund av förvanskad användning av information eller uppgifter.

Dessa begränsningar i ansvarigheten gäller också i de fall där Verdel Bloemenexport B.V. har blivit explicit informerade om eventuella förluster.    

Undantag

Inga punkter i denna disclaimer (ansvarsfrihet) befriar Verdel från lagliga garantier vilka inte får utelämnas eller begränsas. Ingenting i denna hemsidas disclaimer kan befria Verdel Bloemenexport B.V. från ansvarighet ifråga om:
- död eller personlig skada förorsakad genom försumlighet av Verdel Bloemenexport B,V.; eller
- bedrägeri eller falska förevändningar på grund av Verdel Bloemenexport B.V.; eller
- saker som lagligt sett inte får uteslutas eller begränsas när det gäller ansvarighet.  

Rimlighet

Genom att använda denna hemsida, håller du med om att undantagen och begränsningarna av ansvarigheten i hemsidans disclaimer är rimliga. Om du inte tycker att de är rimliga, då ska du inte använda denna hemsida.

Tredje part

Du accepterar att, som en begränsad ansvarighetsenhet, Verdel Bloemenexport B.V. har intresse av att begränsa den personliga ansvarigheten för sina chefer och anställda. Du håller med om att du inte ska göra anspråk personligen mot chefer och anställda hos Verdel Bloemenexport B.V. beträffande eventuella förluster som du lider i samband med hemsidan.

Utan att göra avbräck på föregående stycke], håller du med om att begränsningarna av garantier och ansvarighet såsom nämnda i denna hemsidas disclaimer ska skydda Verdel Bloemenexport B.V.:s chefer, anställda, representanter, filialer, efterträdare, innehavare, underleverantörer liksom också själva företaget. 

Avtvingbara bestämmelser

Om en av åtgärderna i denna hemsidas disclaimer är eller anses såsom outförbar under gällande lag, ska detta inte påverka avtvingbarheten i de andra bestämmelserna i denna hemsidas disclaimer.

Allmänna villkoren

Alla våra offerter, erbjudanden och andra meddelanden är förtroliga och för utförandet härav tillämpas de Allmänna villkoren för grossisthandeln i blomsterodlingsprodukter (VGB).

Förtjänst

Denna disclaimer skapades genom användning av en Contractology mall som finns på
http://www.contractology.com.